را نمایش شرکت - Zhongshan Haoshijiao Electro-optic Co., Ltd.

نمایش شرکت

IMG_4865

پذیرایی

دفتر

دفتر

دفتر 1

دفتر

اتاق آزمایش

اتاق تست

ادغام-کره

یکپارچه سازی Sphere

دستگاه

دستگاه

ماشین 1

دستگاه

ماشین 2

دستگاه

ماشین 3

دستگاه

اتاق تست IES

اتاق تست IES

دستگاه لیزر

پذیرایی

کارخانه-1

پذیرایی

تست کردن

تست کردن

کارگاه

کارگاه

کارگاه 1

کارگاه

IMG_4860

صفحه راهنمای نور

صفحه راهنمای نور

صفحه راهنمای نور

IMG_4805

انبار